Menu

Acidofix-Gel
Pojemność: 500ml

Kwasowy środek do mycia gruntownego o silnym działaniu, do usuwania trudno rozpuszczalnych zanieczyszczeń mineralnych. Usuwa uporczywe osady kamienia i mydła wapiennego.
Dzięki dużej lepkości produkt ma dobrą przyczepność, nawet na pionowych powierzchniach. Nie zawiera kwasu solnego ani kwasu fosforowego Rozcieńczanie do 1:20.Możliwość stosowania również w pianownicy.

Obszar zastosowania
Do stosowania na powierzchniach i przedmiotach kwaso- i wodoodpornych w obszarach sanitarnych. Powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów, np. uszkodzone warstwy chromu na armaturze, mosiądz, aluminium eloksalowane, poliamid oraz kamienie naturalne i sztuczne wrażliwe na działanie kwasów, mogą ulec uszkodzeniu wskutek zastosowania produktów zawierających kwasy.

Sposób użycia
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. Fugi i armaturę należy zawsze zwilżyć zimną wodą. Nie pozwolić, aby produkt zaschnął. Należy zabezpieczyć powierzchnie graniczne lub przedmioty. Wszystkie wyczyszczone powierzchnie spłukać wodą.
Mycie gruntowne (muszle klozetowe):
Spryskać produktem obszar pod kołnierzem muszli klozetowej lub czyszczoną powierzchnię i wyczyścić za pomocą szczotki do WC. Po krótkim czasie nacisnąć spłuczkę. Zużycie: 10,0 ml/m2.
Mycie intensywne (mycie powierzchni):
250 ml na 4 L zimnej wody.
Zwilżyć powierzchnię roztworem roboczym i wyczyścić ją za pomocą szmatki do czyszczenia. Zużycie: 2,0 ml/m2.
Mycie gruntowne (zakwaszanie/odkamienianie):
1Lna10Lzimnejwody.
Najpierw zwilżyć powierzchnię wodą. Rozprowadzić roztwór roboczy na podłodze, pozostawić na chwilę, wyszorować, zebrać brudny roztwór, dokładnie spłukać wodą. Zużycie: 35,0 ml/m2.
Mycie pianą:
Wlać nierozcieńczony produkt do pojemnika. W zależności od zabrudzenia wybrać ustawienie dyszy od 1:4 do 1:10, nanieść pianę na powierzchnię i po krótkim czasie spłukać powierzchnię wodą. Zużycie: 50,0 ml/m2.

Wskazówki
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Skład produktu (wg 648/2004/WE)
Niejonowy środek powierzchniowo czynny < 5%, kwasy organiczne, środki rozpuszczalne w wodzie, barwniki. wartość pH (koncentratu) : < 0,5 wartość pH (roztworu roboczego): ok. 1 Oznakowanie Oznakowanie (w koncentracie): GHS05, Niebezpieczeństwo. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera: Methanesulphonic Acid (INCI)