Menu

ARCANDIS-Alufin
Pojemność: 10L

Płynny koncentrat do mycia naczyń do zmywarek przemysłowych Dokładne usuwanie resztek tłuszczu, skrobi i protein oraz zaschniętych resztek potraw. Zapobiega powstawaniu osadów wapnia.Dzięki specjalnej ochronie antykorozyjnej nadaje się zwłaszcza do stosowania w zmywarkach do garnków i do mycia aluminium.

Obszar zastosowania
Do wszystkich zasadoodpornych rodzajów naczyń z aluminium, stali szlachetnej, srebra, porcelany i tworzywa sztucznego. Eloksalowane aluminium sprawdzić pod kątem przydatności. Nie stosować do mycia naczyń z miedzi, mosiądzu lub części gumowych.
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. Przestrzegać instrukcji obsługi producenta urządzenia.
Optymalny efekt mycia zapewnia połączenie z płynami do płukania ARCANDIS-Shine lub -Splend.

Wskazówki
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Skład produktu (wg 648/2004/WE)
Fosfoniany < 5%, fosforany 5–15%, zasady, dyspergatory, środki zwiększające rozpuszczalność, ochrona przed korozją. wartość pH (koncentratu) : ok. 13,5 Oznakowanie Oznakowanie (w koncentracie): GHS05, Niebezpieczeństwo. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera: Sodium Silicate (INCI) Sposób użycia Maszynowe mycie naczyń: Wartości dozowania mieszczą się w zakresie 2‒6 g/L wody. Dozowanie odbywa się za pomocą wbudowanego w zmywarce urządzenia dozującego lub programowalnych urządzeń dozujących KIEHL. Aby osiągnąć jak najlepszy efekt mycia, technik serwisu KIEHL ustawia dozowanie odpowiednio do lokalnych warunków (twardość wody, stopień zanieczyszczenia, typ urządzenia). Zużycie zależy od warunków specyficznych dla obiektu i wymagań.