Menu

ARCANDIS-Classic
Pojemność: 20L

Płynny koncentrat do mycia naczyń do przemysłowych jedno- i wielokomorowych zmywarek do naczyń. Szybkie i dokładne usuwanie uporczywie zalegających resztek potraw oraz pozostałości herbaty i kawy.Wysoka skuteczność przy wszystkich twardościach wody.Zapobiega powstawaniu osadów wapnia.Zapewnia higieniczną czystość naczyń.Do wszystkich zasadoodpornych rodzajów naczyń z porcelany, szkła, stali szlachetnej i tworzywa sztucznego. Nie stosować do mycia aluminium, gumy i naczyń z delikatnymi dekoracjami.

Obszar zastosowania
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. Przestrzegać instrukcji obsługi producenta urządzenia.
Optymalny efekt mycia zapewnia połączenie z płynami do płukania ARCANDIS-Shine lub -Splend. W przypadku zmiany produktu należy dokładnie wypłukać wodą urządzenie dozujące i odpowiednie węże.

Wskazówki
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Skład produktu (wg 648/2004/WE)
Fosfoniany < 5%, fosforany 15–30%, związki wybielające na bazie chloru < 5%, zasady, ochrona przed korozją. wartość pH (koncentratu) : > 13,5 wartość pH (roztworu roboczego): ok. 11

Oznakowanie
Oznakowanie (w koncentracie): GHS05, Niebezpieczeństwo. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. Zawiera: Sodium Hypochlorite / Potassium Hydroxide (INCI)

Sposób użycia
Maszynowe mycie naczyń:
Wartości dozowania mieszczą się w zakresie 2‒5 g/L wody.
Dozowanie odbywa się za pomocą wbudowanego w zmywarce urządzenia dozującego lub programowalnych urządzeń dozujących KIEHL. Aby osiągnąć jak najlepszy efekt mycia, technik serwisu KIEHL ustawia dozowanie odpowiednio do lokalnych warunków (twardość wody, stopień zanieczyszczenia, typ urządzenia). Zużycie: brak danych.
Zużycie zależy od warunków specyficznych dla obiektu i wymagań.