Menu

ARCANDIS-Craft
Pojemność: 5L

Płynny wysoko alkaliczny środek do mycia gruntownego naczyń w przemysłowych jedno- i wielokomorowych zmywarkach do naczyń. Szybkie i dokładne usuwanie uporczywie zalegającej skrobi i resztek potraw. Dzięki okresowemu stosowaniu pracochłonne mycie gruntowne metodą zanurzeniową nie jest konieczne.

Obszar zastosowania
Do wszystkich zasadoodpornych rodzajów naczyń z porcelany, szkła, stali szlachetnej i tworzywa sztucznego. Nie stosować do mycia naczyń aluminiowych i srebrnych.
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.
Ze względów bezpieczeństwa należy zatrudniać tylko specjalnie przeszkolony personel.

Wskazówki
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Skład produktu (wg 648/2004/WE)
Zasady, dodatki.
wartość pH (koncentratu) : ok. 13 wartość pH (roztworu roboczego): ok. 12,5

Oznakowanie
Oznakowanie (w koncentracie): GHS05, Niebezpieczeństwo. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera: Sodium Hydroxide (INCI)

Sposób użycia
Maszynowe mycie naczyń:
10‒40 ml na 1 L wody.
Napełnić zmywarkę do naczyń świeżą wodą. Dozować produkt ręcznie do głównego zbiornika mycia urządzenia. Umyć naczynia maszynowo z najdłuższym czasem mycia. W kolejnym kroku ponownie napełnić urządzenie świeżą wodą
i jeszcze raz dokładnie umyć gruntownie naczynia w normalnych warunkach. Zużycie: brak danych.
Zużycie zależy od warunków specyficznych dla obiektu i wymagań.